Hoe maken gemeenten en instellingen de kwaliteitsimpuls waar?

15 oktober 2014

De VNG en de Federatie Opvang maakten dit voorjaar afspraken met staatssecretaris Van Rijn van VWS over een kwaliteitsimpuls in de aanpak van huiselijk geweld. Het ministerie van VWS stelt hiervoor structureel 10 miljoen euro extra beschikbaar. Hoe gaan gemeenten en instellingen die afspraken waarmaken? Wat is de rol van het programma RegioAanpak Veilig Thuis?

Deze vragen worden beantwoord in het Werkprogramma Uitwerking Afspraken Kwaliteitsimpuls.  De Stuurgroep RegioAanpak Veilig Thuis is akkoord met het werkplan, de wethouders van de centrumgemeenten bespreken het plan op 31 oktober.

Monitor

Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in regiovisies. Om het effect daarvan te kunnen volgen, komt er een monitor die landelijk cijfers genereert. De precieze onderwerpen van deze monitor worden nog vastgesteld door het wethoudersoverleg.
De volgende onderwerpen komen zeker aan bod in de monitor:

  • Kinderen in de opvang, zij moeten volgens een beproefde methode worden begeleid, gemeenten moeten daarover (financierings)afspraken maken met de opvanginstellingen.
  • Veilige opvang specifieke groepen. Hoe werkt het financieringsinstrument dat hiervoor is ontwikkeld?
  • Huwelijksdwang en achterlating. Hoe functioneert  het landelijk knooppunt en expertisecentrum dat hiervoor is ingericht?
  • Hoe ontwikkelt het aantal opvangplaatsen zich na de invoering van het nieuwe verdeelmodel?
  • Hoeveel plaatsen zijn er nodig voor mannenopvang? Wat is het goede schaalniveau van de organisatie (gebeurt de komende twee jaar nog in de G4).

Basiskwaliteit

Eén van de afspraken is dat er in 2018 een basiskwaliteit in de opvang moet zijn die geldt voor alle aanbieders. Het programma RegioAanpak Veilig Thuis stimuleert daarom dat alle gemeenten gebruik maken van het Kwaliteitsdocument (zie onderaan). De komende jaren moeten gemeenten en instellingen nadere afspraken maken over wat basiskwaliteit behelst. Voor de kwaliteit van de gehele keten wordt ook een handreiking gemaakt. Hiervoor wordt een landelijke werkgroep van netwerkpartners, gemeenten en cliëntenorganisaties gevormd.

Slachtoffers mensenhandel

De VNG en de Federatie Opvang hebben de commissie Lenferink ingesteld die knelpunten en mogelijke oplossingen in kaart brengt.

Ouderenmishandeling

De afspraak is dat gemeenten de aanpak van ouderenmishandeling in de regiovisies opnemen. Hiervoor komt vanuit het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling een aanvulling op de regiovisies die onder gemeenten zal worden verspreid. Het effect hiervan zal onderdeel van de monitor zijn.  Het ondersteuningsprogramma AMHK ontwikkelt een registratie-applicatie voor het registreren van bijvoorbeeld de relatie tussen slachtoffer en pleger en de aard van de mishandeling.

Multidisciplinaire aanpak

Afgesproken is dat gemeenten samen met de justitiële keten en de zorgverzekeraars een landelijk dekkende multidisciplinaire aanpak opzetten voor ernstige en complex vormen van huiselijk geweld en seksueel misbruik. De VNG gaat hiervoor het benodigde onderzoek doen.

Trends

Om in de toekomst adequaat te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen krijgen de AMHK’s opdracht  jaarlijks een trendrapportage uit te brengen. De wethouders van de centrumgemeenten kunnen die informatie gebruiken om waar nodig het beleid bij te stellen.