Regiovisie Aanpak geweld in huiselijke kring en kindermishandeling

Voor een goede en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring is gezamenlijk regionaal beleid is nodig. Weliswaar loopt de financiering van de opvang via de centrumgemeenten, de aanpak van geweld in huiselijke kring betreft ook preventie en nazorg. Voor deze taken zijn ook de regiogemeenten verantwoordelijk. 

Bovendien moeten alle gemeenten nadenken over het sociaal domein in verband met de decentralisatie van Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding en Participatiewet. Een onderdeel daarvan is de vraag: wat doen we lokaal? Wat regionaal?

De (centrum)gemeenten hebben daarom met het ministerie van VWS afgesproken dat de gemeenten Regiovisies gaan maken. Dit is geen wettelijke verplichting, maar wel een afspraak die door het ministerie wordt gemonitord. 

De wethouders van de centrumgemeenten nemen het voortouw bij het organiseren van een RegioAanpak. Een regiovisie gaat over een heldere taakverdeling tussen centrum- en regiogemeenten. Vanzelfsprekend gaat het ook over inhoudelijke vraagstukken. Daarnaast zijn de planning en het proces van belang.

In samenwerking met een ambtelijke klankbordgroep van de gemeenten stelden we een handreiking op voor het maken van een Regiovisie. Dit document is vastgesteld door de stuurgroep van VWS, Federatie Opvang en VNG.

Voorzitter Jantine Kriens van de directieraad van de VNG bood de Handreiking Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandelin in september 2013 aan, aan directeur Elly van Kooten van de Directie Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS. 

Download de Handreiking Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling (interactieve pdf, augustus 2013)

Hoe ver zijn gemeenten met hun regiovisies? Wij hebben het in kaart gebracht.

Download de GIS-kaart met een overzicht van de stand van zaken in alle regio's.

Praktijkvoorbeelden vindt u in de toolkit.

Aanmelden voor de LinkedIngroep Regiovisie